Algemeenheid

Artikel 1 – Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen exclusief alle contractuele relaties tussen Water-Freequency SRL (hierna de “vennootschap”), BTW-nummer: BE 0770 775 460 met maatschappelijke zetel te Brussel en de klant. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de onderneming. Het sluiten van een contract of een bestelling (hierna het "contract" genoemd) tussen de partijen, rechtstreeks of elektronisch, houdt automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant in. Enkel de bijzondere voorwaarden vermeld in de bestelling of schriftelijk overeengekomen tussen partijen kunnen hiervan afwijken.

Doel van de website www.water-freequency.com

Artikel 2 – De commerciële site www.water-freequency.com (hierna de "Site" genoemd) is een elektronische handelssite op internet die door het bedrijf is uitgegeven en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk en klanten. Alle producten en artikelen die op de Site worden aangeboden, worden in deze algemene voorwaarden "goederen" genoemd.

Rechtsbevoegdheid van de klant

Artikel 3 – De klant die op de Site wil kopen, verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn om een ​​koopcontract op de Site af te sluiten, en in het geval dat de aankoop wordt gedaan door een commercieel bedrijf, verklaart de internetgebruiker gerechtigd te zijn om Het.

De afbeeldingen, informatie en andere inhoud van de Site

Artikel 4 – De afbeeldingen, teksten, grafieken, informatie en kenmerken ter illustratie van de goederen en elk ander element dat op de Site verschijnt, zijn beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, op een andere site geplaatst of in welke vorm dan ook worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Ze hebben geen contractuele waarde en worden louter ter indicatie gegeven om de klant te helpen bij zijn keuze. Bijgevolg kan de vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een vergissing of nalatigheid die haar betreft.

Artikel 5 – De informatie en informatie op de Site vormt geenszins een aanbeveling voor een preventieve of curatieve behandeling, een voorschrift of een diagnose, en mag ook niet als zodanig worden beschouwd. Alleen een arts of zorgverlener kan de gezondheidstoestand van de cliënt of internetgebruiker adequaat beoordelen. Bijgevolg, en in overeenstemming met artikel 28 hieronder, aanvaardt het bedrijf ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of goederen en diensten die daar eventueel worden aangeboden, noch voor hun naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen, noch voor andere sites van derden waarnaar op de Site wordt een link aangeboden.

Artikel 6 – Het bedrijf kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de klant door de introductie van computervirussen die zich via het internetnetwerk verspreiden, schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Site, de reproductie of ongeoorloofd gebruik van enig element van de Site, schade veroorzaakt door het onderscheppen van gegevens als gevolg van computerhacking.

Goederen

Artikel 7 – Tenzij anders overeengekomen in de bestelling, worden de goederen en diensten vervaardigd of uitgevoerd in overeenstemming met de normen en standaarden die van kracht zijn in België en in de Europese Unie en de precieze specificaties voorzien in de bestelling.

Bestelling en orderbevestiging

Artikel 8 – Na ontvangst van elke bestelling stuurt het bedrijf de klant een orderbevestiging per e-mail. De verkoop is gesloten en zal het bedrijf aangaan zodra de totale betaling door deze is ontvangen en de bestelling per e-mail heeft bevestigd. Enkel de verkoop- en leveringsvoorwaarden vermeld op de elektronische bestelbon en op de bevestiging ervan, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, zijn bindend voor de onderneming.

Verzaking door de klant van zijn aankoop en teruggave van de goederen *

De klant beschikt over een termijn van veertien werkdagen om, op eigen kosten, de door hem bestelde goederen terug te sturen, zonder boete en zonder opgaaf van reden. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van levering van de bestelling. De goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres vermeld op de contactpagina van de site en zullen zich in een nieuwe en complete staat bevinden, in hun verpakking en hun originele verpakking, met alle mogelijke accessoires en in het bijzonder de gebruiksaanwijzing en originele documentatie. in de verpakking. Het bewijs van terugzending per post moet worden gevalideerd. Als aan de voorwaarden van het eerste lid is voldaan, zal het bedrijf de klant terugbetalen in de vorm van een tegoedbon die kan worden gebruikt voor een toekomstige bestelling, binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket door het bedrijf (de datum ontvangst door het bedrijf geldt als kennisgeving aan het bedrijf van de uitoefening door de klant van zijn herroepingsrecht), de door hem betaalde bedragen, exclusief de initiële verzendingskosten, de kosten voor het terugzenden van de goederen blijven echter ten laste van de klant.

Zijn met name niet inbegrepen:

  • goederen beschadigd of bevuild door de klant;
  • goederen geopend, gebruikt of verbruikt;
  • goederen waarvan de verpakking niet origineel is;
  • onvolledige goederen, goederen waarvan de gebruiksaanwijzing, dosering of accessoires ontbreken;
  • goederen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of gerepareerd door derden of door de klant zelf.
  • De goederen die in deze staat worden teruggestuurd, worden niet terugbetaald, maar blijven ter beschikking van de klant aan de onderneming.

Facturering, prijzen en betalingsvoorwaarden

Artikel 9 – Betalingen dienen te geschieden in euro via overschrijving, of via beveiligde betaling op internet. Facturen zijn vooraf betaalbaar.

Artikel 10 – De prijzen op de Site of in de catalogi en prospectussen zijn slechts indicatief. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Enkel de op de facturen vermelde prijzen hebben bindende waarde.

Artikel 11 – De prijzen zijn exclusief transport, transportverzekering, verpakking, BTW of enige andere taksen, taksen, taksen en kosten in het algemeen van welke aard dan ook die niet specifiek in de bestelling worden vermeld.

De leveringskosten worden aangegeven in de orderbevestiging en worden toegevoegd aan het totaal van de gekochte goederen, tenzij de transportkosten worden aangeboden door het bedrijf.

Artikel 12 – Klachten met betrekking tot facturen moeten de onderneming bereiken binnen de acht kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur.

Levering

Artikel 13 – Onder voorbehoud van de hieronder beschreven bepalingen, zullen de goederen worden verzonden binnen de termijnen vermeld op de bevestiging en verzonden door de gebruikelijke postdiensten of per vervoerder.
De termijnen lopen vanaf de datum van ontvangst van de volledige betaling door de onderneming.

Artikel 14 – De termijnen voor het nakomen van de verplichtingen van de onderneming zijn niet strikt. Ze zijn inderdaad louter indicatief met name wat betreft de beschikbaarheid van voorraden, de beperkingen van de fabrikanten, de vertraging of de wanprestatie van de leveranciers en onderaannemers van het bedrijf, de vrije dagen, de gevallen van overmacht. De onderneming kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en uitsluitend te wijten is aan een grove en opzettelijke fout van haar.

Bovendien wijst het bedrijf alle verantwoordelijkheid af in geval van buitensporige leveringstermijnen te wijten aan de postdiensten of het transportmiddel, evenals in geval van verlies, verslechtering of diefstal van de bestelde goederen tijdens het transport of stakingen. of vervoerder.

Bovendien kan het bedrijf in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enig leveringsprobleem veroorzaakt door een fout in de codering en verzending door de klant van de gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling en zijn contactgegevens.

De klant heeft niet het recht om de goederen of diensten te weigeren, schadevergoeding te eisen of de ontbinding van de bestelling te eisen wegens vertraging in de levering waarvoor de onderneming niet verantwoordelijk is of wegens een redelijk geachte vertraging indien de onderneming hiervoor verantwoordelijk is, behalve in in geval van uitdrukkelijk akkoord van de onderneming in de gegeven omstandigheden, in welk geval deze laatste een aankoopbon zal toekennen aan de klant.

Artikel 15 – Indien de klant afwezig is tijdens de passage van de postbode of de vervoerder op de plaats van levering en indien hij het pakket niet ophaalt tijdens de periode dat het pakket tot zijn beschikking blijft op het postkantoor of bij de vervoerder, kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

Artikel 16 – Elke wijziging die de klant later wenst en die afwijkt van de initiële overeenkomst, brengt een meerkost met zich mee en kan leiden tot een verlenging van de leverings- of servicetijd.

Geen voorraad meer

Artikel 17 – In geval van onbeschikbaarheid van een van de goederen of in geval van niet-voorraad, wordt de klant hiervan uiterlijk bij de levering van de bestelling op de hoogte gebracht. Hij zal ook worden uitgenodigd om, als hij dat wenst, gelijkaardige goederen van minstens gelijke waarde te bestellen. Anders kan hij de maatschappij om terugbetaling vragen.

Garanties

Artikel 18 – Van zodra de goederen ter beschikking zijn gesteld, moet de klant ze testen of onderzoeken binnen de veertien (14) kalenderdagen na de terbeschikkingstelling en nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk alle zichtbare gebreken en non-conformiteit melden van de goederen, dat wil zeggen alle gebreken die de klant ontdekt of heeft kunnen ontdekken door aandachtige en serieuze controle. Na de periode van veertien dagen worden de gebreken en zichtbare gebreken van overeenstemming beschouwd als aanvaard door de klant. Deze laatste mag in geen geval de goedkeuring van de goederen weigeren om onbeduidende of triviale redenen.

Artikel 19 – In geval van een klacht van de klant, moet deze de geconstateerde problemen gedetailleerd beschrijven. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, zal hij op eigen kosten de gebrekkige niet-conforme goederen op gepaste wijze naar de vennootschap moeten verzenden. De teruggave, omruiling, terugbetaling of verzending van een voucher is alleen mogelijk voor goederen die aan het bedrijf worden geretourneerd, nog compleet, in hun originele staat (verpakking, accessoires), vergezeld van een kopie van de originele aankoopfactuur die de goederen vergezelde, indien geen andere voorwaarden zijn overeengekomen door de partijen.

Artikel 20 – De aansprakelijkheid van de vennootschap is strikt beperkt tot het nemen van alle passende maatregelen die zij nuttig of nodig acht om de gebreken binnen een redelijke termijn te compenseren, te herstellen of te herstellen.

Artikel 21 – Worden voor de toepassing van deze clausule enkel in aanmerking genomen fabricage- of ontwerpfouten waarvoor de onderneming volledig en exclusief verantwoordelijk is.

Artikel 22 – Daarnaast wordt de garantieverplichting opgeschort indien de klant zijn eigen verplichtingen niet volledig nakomt. Deze schorsing heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg.

Artikel 23 – Elke klacht die niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de onderneming van elke aansprakelijkheid jegens haar klant.

Gebruik en consumptie van goederen

Artikel 24 – De klant is zich ervan bewust dat de goederen alleen gebruikt en verbruikt kunnen worden volgens de aanbevelingen beschreven op de site. De goederen mogen niet worden gebruikt of verbruikt, in het bijzonder na hun vervaldatum. Ze moeten worden bewaard in een omgeving en bij een temperatuur zoals gespecificeerd op of in de doos of op de Site. De klant moet ervoor zorgen dat hij op of in de doos en op de Site controleert wat de opslagvereisten zijn voor elke gekochte koopwaar.

Artikel 25 – De aankoop, het gebruik of de consumptie van de goederen ontslaat de klant niet van het raadplegen van een arts of gezondheidswerker, ongeacht de symptomen.

Vrijwaring

Artikel 26 – De onderneming kan in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik of verbruik van de goederen, of uit enige wijziging aan de goederen die door de klant of de fabrikant is aangebracht.

Alleen de fabrikant van de goederen - en niet het bedrijf - is verantwoordelijk voor het feit van de producten en de conformiteit in het bijzonder van de componenten, ingrediënten, verpakking, dosering, instructies, indicaties, productiemethoden, tests en marketingmethoden, met de wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze zijn bepaald in het artikel "Goederen" hierboven.

In het geval dat de contractuele aansprakelijkheid van het bedrijf om welke reden dan ook wordt opgelopen, is het bedrijf alleen aansprakelijk voor de rechtstreekse en voorzienbare schade geleden door de klant en uitsluitend veroorzaakt door zijn grove en opzettelijke fout, met uitsluiting van elke andere schade zoals, in het bijzonder winstderving of gederfde winst, verlies van verwachte besparingen, stijging van algemene kosten en uitgaven of andere indirecte schade of verlies. Het bedrag van de schadevergoeding waarvoor de onderneming aansprakelijk kan zijn, mag niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de bestelling.

Redenen voor vrijstelling

Artikel 27 – Worden beschouwd als vrijstellingsgronden als ze zich voordoen na het sluiten van de bestelling en de uitvoering ervan verhinderen: arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden zoals: brand, staking, ongeval, ziekte, mobilisatie, vordering, embargo, opstand, vernietiging van installaties of apparatuur, computerbugs, wijzigingen in de computeromgeving, gebrek aan transportmiddelen, gebrek aan voorraden, tekort aan voorraden, vertraging of niet-nakoming van leveranciersverplichtingen of van onderaannemers van de onderneming, beperkingen op het gebruik van energie wanneer deze andere omstandigheden buiten de macht van de partijen liggen. De partij die een beroep doet op de hiervoor bedoelde omstandigheden dient de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van hun tussenkomst alsook van hun stopzetting. Het optreden van een van deze oorzaken verlicht de verantwoordelijkheid van zowel het bedrijf als de klant.

De in gebreke zijnde partij dient in dergelijke omstandigheden de andere partij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. De verplichtingen van de partijen wier nakoming door overmacht onmogelijk is geworden, kunnen tijdelijk worden opgeschort of heronderhandeld. Indien de overmacht langer dan 1 maand duurt, wordt de bestelling automatisch beëindigd of opgelost, zonder schadevergoeding, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Bescherming van het privéleven

Artikel 28 – Privé-informatie wordt enkel gebruikt door de interne diensten van het bedrijf voor het verwerken van de bestelling van de klant en om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name door middel van nieuwsbrieven of e-mails die de klant uitdrukkelijk aanvaardt te ontvangen. De gegevens van de klant worden bewaard door het bedrijf en zijn toegankelijk voor de klant die het recht heeft om elke wijziging, rectificatie of verwijdering te eisen. Conform de wet is de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangegeven bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De onderneming verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten nooit aan derden mee te delen, behalve aan een koper van de zaak.

Intellectuele rechten

Artikel 29 – De onderneming of haar eigen leveranciers is/zijn en blijft de enige en exclusieve eigenaar(s) van de intellectuele rechten op de recepten, processen, knowhow ontwikkeld of gebruikt voor de goederen, evenals dat elk handelsmerk, naam, logo, domeinnaam, enz. gebruikt op de Site.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie Juridische kennisgeving

Artikel 30 – De bestelling of het contract wordt beheerst door het Belgisch recht. De Franse versie van onze algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling, ook op onze site.

Artikel 31 – Elk geschil met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van de bestelling zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel in België, die exclusief bevoegd zijn.

*GEEFT TERUG

----

Onze polis duurt 15 dagen. Als er meer dan 15 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we helaas geen terugbetalingen of omruilingen aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Het retourneren van bepaalde soorten goederen is niet toegestaan. Zo kunnen bederfelijke goederen, zoals etenswaren, bloemen, kranten of tijdschriften niet worden geretourneerd. Evenzo accepteren we geen intieme of hygiënische producten, gevaarlijke materialen of substanties, of ontvlambare vloeistoffen of gassen.


Om uw retourzending af te ronden, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig.
Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

In sommige gevallen worden slechts gedeeltelijke terugbetalingen verleend: (indien van toepassing)

* Elk item dat niet in de originele staat verkeert, beschadigde of ontbrekende onderdelen heeft om een ​​reden die niet te wijten is aan onze fout.
* Elk item dat meer dan 15 dagen na levering wordt geretourneerd
Terugbetalingen (indien van toepassing)
Zodra je retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we je een e-mail om je te laten weten dat we het geretourneerde artikel hebben ontvangen. We laten je ook weten of je terugbetaling is goedgekeurd of geweigerd.
Indien goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt uw originele creditcard of betaalmethode binnen enkele dagen automatisch gecrediteerd.

Vertraagde of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)
Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bankrekening.
Neem dan contact op met je creditcardmaatschappij, want het kan even duren voordat je terugbetaling officieel verschijnt.
Neem dan contact op met uw bank. Aan het boeken van een terugbetaling gaat vaak een verwerkingstijd vooraf.
Als je al deze stappen hebt ondernomen en je terugbetaling nog steeds niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende adres: Contact@waterfreequency.com
Sale- of actieartikelen (indien van toepassing)
Alleen normaal geprijsde artikelen worden gerestitueerd. Sale- of actieartikelen zijn dat helaas niet.

Ruilen (indien van toepassing)
We vervangen alleen artikelen die oorspronkelijk defect of beschadigd waren. Als u uw artikel moet vervangen door hetzelfde artikel, e-mail ons dan op contact@waterfreequency.com en stuur uw artikel naar: Dries 103, Brussel, 1170, België.

Cadeaus
Als het artikel op het moment van aankoop is gemarkeerd als een geschenk en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u een cadeautegoed voor de equivalente waarde van het geretourneerde artikel. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt er een cadeaubon per post naar je verzonden.

Als het artikel niet als cadeau was gemarkeerd op het moment van aankoop, of als de gever van het cadeau de bestelling naar zichzelf heeft laten verzenden met de bedoeling het later bij u af te leveren, haar dat we de terugbetaling zullen sturen en zij zal daarom weten dat u heb haar cadeau teruggegeven.
Verzenden
Om uw product te retourneren, moet u het naar het volgende postadres sturen: Dries 103, Brussel, 1170, België.

De verzendkosten die gepaard gaan met het retourneren van uw artikel zijn voor uw rekening. Ze zijn niet restitueerbaar. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht.

Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die nodig is om je geruilde product te ontvangen variëren.

Als je een artikel met een waarde van meer dan € 75 verzendt, raden we je aan om een ​​traceerbare verzendservice te gebruiken of je zending te verzekeren. We kunnen niet garanderen dat we het geretourneerde artikel zullen ontvangen.